چین برج اسکرابر دریایی سازنده

فراگیر مانند دریا ، برای جهانی مفید است

اخبار

June 23, 2020

محاکمه موفق دریا پروژه R033

در تاریخ 19 ژوئن 7هفتمپروژه مقاوم سازی اسکراب برای یک صاحب شناخته شده کانتینر در جنوب شرقی آسیا که با موفقیت در محاصره دریا انجام شد و گواهی موقت IAPP را بدست آورد.تاکنون ، تمام شش کشتی کانتینر ساخته شده دیگر دارای گواهینامه رسمی IAPP هستند که EGCS در زمینه حفظ انرژی و کاهش انتشار انرژی برای صاحب عملکرد خوبی دارد!

آخرین اخبار شرکت محاکمه موفق دریا پروژه R033  0

پروژه R032 8 استهفتماسکرابر پوی برای همان مالک تهیه کرده است.این یک کشتی کانتینر 2378TEU است که توسط NK طبقه بندی شده است.در حال حاضر ، این پروژه در حال انجام است:

آخرین اخبار شرکت محاکمه موفق دریا پروژه R033  1

اطلاعات تماس