پیام فرستادن
چین برج اسکرابر دریایی سازنده

فراگیر مانند دریا ، برای جهانی مفید است